win10 更新後用不到讯雷 BT

近期 win10 同埋 adobe flash 更新後都有机会令讯雷 BT 出问题. 我个人解决方法用 vmware 行 win7 run 讯雷.
相容性设定都唔得?
引用:
相容性设定都唔得?
tonycheng 发表於 2017-3-23 09:02 PM
好似 security patch 关系, 唔关相容性. 如果你 win10 唔系最 update 最新就或者无问题.
迅雷9无事wo? ?? ?? ?? ?? ?
引用:
迅雷9无事wo? ?? ?? ?? ?? ?
abye 发表於 2017-3-29 01:00 AM
我试左都唔得, 唔知点解. 或者我得闲再更新吓 win10.
我都系唔知点解黑左screen